Get Adobe Flash player

عضویت در خبرنامه

اخبار و آموزشهای حسابداری را در ایمیل خود دریافت کنید...

تبلیغات

تبلیغ در ایرانحسابدار

ورود کاربران

اخبار اقتصادی

RSS

حاضرین در سایت

ما 78 مهمان آنلاین داریم

امروز

یکشنبه, 02 مهر 1396
خانه آموزش حسابداری مالیاتی ۱۷ منشور حقوق مودیان مالیاتی

اطلاعیه های ایران حسابدار ...

- به کانال تلگرام ایرانحسابدار بپیوندید و از آموزشها بر روی موبایل استفاده کنید.

https://telegram.me/iranhesabdari

- با ثبت ایمیلتون در بخش خبرنامه از آخرین اخبار و آموزش ها مطلع شوید.

میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ عبارتند از :

اﺻﻞ اول) اﺣﺘﺮام و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮدی

ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع (ﻣﻮدﻳﺎن) و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف درﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺑﺮ آن دارد و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮدﻳﺎن اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

اﺻﻞ دوم) ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺻﻞ ۵۱ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮای ﻣﻮدﻳﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ. ” ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ”

اﺻﻞ ﺳﻮم) ﺗﻘﺎﺿﺎیﻣﺸﺎوره

ﻣﻮدی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ راﻳﮕﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوراﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آﻧﻬﺎ در ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎرده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم) رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﻮﺷﺸﻬﺎ و ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻓﺮاوان ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ و ﻣﺮدم، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت و در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ و ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮدﻳﺎن ﺿﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎده ۲۵۱ ﻣﻜﺮر ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ای در ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ در وزارت داراﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮدی اﻳﻦ ﺣﻖ را دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪارک و دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ) دارا ﺑﻮدن ﺣﻖ وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه

ﻣﻮدی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اش را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ. ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻮدی ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻳﺎ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺻﻞ ﺷﺸﻢ) ﺣﻖ ﺗﺼﺤﻴﺢ و اﺻﻼح اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۲۲۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم ﻇﺮف ﻳﻜﻤﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه اﻗﺪام واﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن اﺻﻼﺣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ) ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮدی در ﺣﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ

اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮدﻳﺎن را ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ) ﻛﺴﺐ اﻃﻼع

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را: ۱- از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻣﻮران و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،۲- ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﻣﺎده ۲۰۳ ق.م.م و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن) ، ۳- از ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻮدی ﻣﻲ رﺳﺪ ، ۴- ﻣﻮدی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ را از واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺻﻞ ﻧﻬﻢ) اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪه

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮدی ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﻪ وی ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﺳﻲ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﺷﺨﺼﺎً ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وﻛﻴﻞ ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﻳﻞ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻛﺘﺒﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﺎﻳﺪ. (ﻣﺎده ۲۳۸ ق.م.م)

اﺻﻞ دﻫﻢ) ﺑﺮﺧﻮرداری دادرﺳﻲ ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ از اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت

ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻲ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻳﻴﺲ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎ دادن اﻋﺘﺮاض ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺠﺪد را از ﻫﻴﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﺻﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ) اﻧﺘﺨﺎبﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﺳﻮیﻣﻮدی

ﻣﻮدی ﺣﻖ دارد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻳﺎ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻴﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. (ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۲۴۴ ق.م.م)

اﺻﻞ دوازدﻫﻢ) ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ

اﺻﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ) ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺎﻟﻴﺎت

وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد اﻋﻢ از اﺻﻞ و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻤﺪت ۳ ﺳﺎل ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﺎده ۱۶۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ) ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن از ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﺮای ﻣﻮدی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﻮدی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۲۱۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺻﻮل و اﺟﺮا ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ) اﺳﺘﺮاداد اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻣﺎﻟﻴﺎت

ﻣﻮدی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺣﻖ دارد از اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ وﺟﻮﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت واﻗﻌﻲ اش ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وی ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺻﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ) ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۲۳۵ ق.م.م اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺧﻮ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ۵ روز از ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮدی، ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻬﺒﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮدی ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

اﺻﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ) ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اراﺋﻪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده ۱۷۷ ق. م.م) دوم آﻧﻜﻪ ﻣﻮدی ﺣﻖ دارد اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

مطالب آموزشی

fish   برنامه ای که به کمک آن براحتی و کاملا پویا می توانید محاسبه موارد زیر را انجام داده و فیش حقوقی را به ازاء کارکنان صادر نمائید: الف -نحوه محاسبه...
bimemaliyat در این مطلب به بیان موارد ، اقلام و عواملی که مشمول بیمه می شوند می پردازیم. فرض کنید یک شرکت خصوصی داریم که 30 کارمند دارد ، اگر روال کار شرکت قانونی...
arzبرخی از شرکتها علاوه بر ریال مجبورند برخی از معاملات خود را با ارزهای خارجی انجام دهند. به این معاملات، معاملات ارزی گفته می شود. از مهم ترین انواع...
fifoاستفاده از روش میانگین و fifo هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر نمی رسد که هر کدام از این روش ها نسبت به دیگری دقیق تر و یا دارای مزیت های چشمگیری...
nokate-mohem-mortabet-ba-taraz-name 1-ترازنامه اطلاعاتی را ارائه می کندکه به وسیله آن میتوان: الف) نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق مالکانه را محاسبه کرد. ب) ساختار سرمایه واحد...
dastorol-amale-anbargardaniالف – مرحله قبل از آغاز شمارش ۱- انبارگردانی موجودیهای جنسی از ساعت …….. صبح مورخ ……/………/…….۱۳ آغاز و در ساعت…………… مورخ ……/………/…….۱۳ خاتمه می یابد . ...
7soal-va-javabe-mohem ۷ سوال مهم به همراه پاسخ های قانونی در مورد مالیات بر ارزش افزوده . شما به عنوان مدیر یک کسب و کار و یا مدیر یک شرکت با اطلاع از این سوالات و مشکلات ،...
karte-bazargani كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي...
maliat90نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد طبق ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر می...
hesabdari-sanatiمنظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای...
doctors-package بسته ویژه تهیه اظهار نامه مالیاتی برای پزشکان انجمن حسابداران ایران با تجربه و چندین سال سابقه حسابداری، حسابرسی و همچنین تنظیم اظهارنامه های...
sanatiحسابداری صنعتی چیست؟ حسابداری بهای تمام شده به شاخه ای ازحسابداری اطلاق می شودکه وظیفه اش جمع آوری مربوط به هزینه ها،محاسبه بهای تمام شده محصولات وخدمات...
download-treeبرای دانلود رایگان از فروشگاه مانیکا کلیک کنید